Rregullorja e BE-së 261/2004
Rregullorja e Bashkimit Evropian (BE) Nr. 261/2004, e quajtur ndryshe si BE 261, vendos të drejtat themelore për udhëtarët kur ata preken nga mosakceptimi i detyruar për bording, anulime të fluturimeve, vonime të fluturimeve dhe humbje të lidhjeve të fluturimeve, në veçanti.

Cilat fluturime bëhen pjesë e BE 261?

Të drejtat e udhëtarëve të BE-së zbatohen kur një fluturim:

 • është brenda BE-së dhe është operuar ose nga një kompani ajrore e BE-së ose nga një kompani ajrore jashtë BE-së
 • mbërrin në BE nga jashtë BE-së dhe është operuar nga një kompani ajrore e BE-së
 • nis nga BE-ja për në një vend jashtë BE-së dhe është operuar nga një kompani ajrore e BE-së ose një kompani ajrore jashtë BE-së

Termi “BE” përfshin 27 vendet e BE-së, duke përfshirë rajone si Guadeloupe, Guiana Franceze dhe të tjerët, por duke përjashtuar Ishujt Faroe. BE 261 është aplikues edhe për fluturime që përfshijnë Norvegjinë dhe Zvicrën.

Rruga \ Kompania ajrore Kompania ajrore është nga BE Kompania ajrore nuk është nga BE
Nga jashtë BE-së në jashtë BE-së Jo Jo
Nga jashtë BE-së në BE Po Jo
Nga BE-ja në jashtë BE-së Po Po
Nga BE-ja në BE Po Po

Udhëtimi nga Mbretëria e Bashkuar në një vend të BE-së

Nga 1 janari 2021, rregullat e BE-së për të drejtat e udhëtarëve të ajrit nuk aplikohen në rastet e mosakceptimit të detyruar për bording, anulimeve ose vonimeve të fluturimeve nga Mbretëria e Bashkuar në BE nëse fluturimi është operuar nga një kompani ajrore e Mbretërisë së Bashkuar ose një kompani ajrore jashtë BE-së, edhe nëse udhëtari ka rezervuar fluturimin para kësaj date. Megjithatë, rregullat e BE-së vazhdojnë të aplikohen nga 1 janari 2021 nëse fluturimi nga Mbretëria e Bashkuar në BE ishte operuar nga një kompani ajrore e BE-së, përveç nëse udhëtari ka marrë përfitime ose kompensim nën ligjin britanik.

Detyrimet në kompanitë ajrore operuese duhet të jenë të kufizuara ose të përjashtuara në raste kur një ngjarje është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme që nuk mund të ishin shmangur edhe nëse të gjitha masa të arsyeshme ishin marrë. Rrethana të tilla mund të ndodhin veçanërisht në raste të pasigurisë politike, kushteve meteorologjike, rreziqeve të sigurisë, mangësive të papritura të sigurisë së fluturimeve dhe grevave që ndikojnë në operimin e një kompanie ajrore operuese.

Kompensimi për fluturime të anuluara në BE

Në rast të anulimit të fluturimit, udhëtarët kanë të drejtë për ndihmë në aeroport dhe për të zgjedhur një nga opsionet:

 • kthim i parave
 • rrutimi tjetër
 • kthim

Nën ligjin e BE-së, kompensimi për fluturimin e anuluar është i detyrueshëm edhe nëse njoftimi i anulimit jepet më pak se 14 ditë para nisjes së planifikuar, përveç nëse kompania ajrore mund të provojë se anulimi rezultoi nga rrethana të jashtëzakonshme të pakalueshme.

Rregullat evropiane për fluturime të vonuara

Për fluturimet e vonuara në nisje, udhëtarët kanë të drejtë për ndihmë, për rimbursim dhe një fluturim kthimi, në varësi të kohës së vonës dhe distancës së fluturimit.

Një vonim më shumë se 3 orë në mbërritje në destinacionin përfundimtar jep të drejtë për kompensim, nëse vonimi nuk është për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme.

Kompensimi për mosakceptim për bording

Udhëtarët që janë të detyruar të mosakceptohen për bording për shkak të mbipopullimit ose arsyeve operative, edhe pse kanë bërë regjistrimin kohë dhe kanë dokumentacion të vlefshëm, kanë të drejtë për:

 • kompensim
 • të drejtën për të zgjedhur midis rimbursimit, rrutimit tjetër ose rizbërjes në një kohë më të vonë dhe
 • ndihmë

Lidhjet e humbura të fluturimeve

Fluturimet lidhëse janë udhëtime ku udhëtari duhet të marrë më shumë se një fluturim për të arritur në destinacionin e tyre përfundimtar. Nëse udhëtari humb një lidhje të fluturimit, dhe arrin në destinacionin e tyre përfundimtar me një vonim më shumë se 3 orë, udhëtari ka të drejtë për kompensim. Ky kompensim llogaritet në përputhje me gjatësinë e vonës dhe distancën deri te destinacioni i tyre përfundimtar dhe mund të jetë i detyrueshëm nëse:

 • fluturimet janë rezervuar nën një rezervim të vetëm dhe
 • të drejtat e udhëtarëve të ajrit të BE-së zbatohen dhe
 • vonimi nuk është shkaktuar nga rrethanat e jashtëzakonshme

Kompensimi nuk aplikohet për lidhjet e humbura për shkak të vonave të sigurisë ose mospërputhjes me kohën e bordingut.

Shumat e kompensimit

BE 261 përcakton shuma të ndryshme të kompensimit në bazë të distancës së fluturimit:

 • €250 për të gjitha fluturimet deri në 1 500 km
 • €400 për fluturimet midis 1 500 dhe 3 500 km jashtë BE-së dhe fluturimet e BE-së mbi 1 500 km
 • €600 për pjesën tjetër të fluturimeve

Nëse kompania ajrore ka ofruar një rrutim tjetër për një udhëtar dhe ata kanë arritur në destinacionin përfundimtar me një vonim 2, 3 ose 4 orë, kompensimi mund të reduktohet me 50%.

Ndihma

Kur janë të përfitueshëm për ndihmë, udhëtarët duhet të ofrohen pa pagesë:

 • vakt dhe freskuese në një raport të arsyeshëm me kohën e pritjes
 • akomodim në hotel në raste kur një qëndrim i një apo më shumë netësh bëhet i nevojshëm
 • transport midis aeroportit dhe vendit të akomodimit (hotel ose tjetër).

Kontrolloni kompensimin tuaj në rast se keni përjetuar një ndërprerje fluturimi:

Llogaritësi i kompensimit

 

Dërgoni aplikimin tuaj në 2 minuta për të marrë kompensimin tuaj
Dërgoni aplikimin tuaj