Kompensimi për Vonesën e Fluturimit
Kompensimi për vonesën e fluturimit mund të ndryshojë në varësi të legjislacionit të zbatuar.

Të drejtat e pasagjerëve të fluturimeve ajrore të BE-së

Të drejtat e pasagjerëve për vonesa të fluturimeve aplikojnë sipas rregulloreve të BE-së në skenarët e mëposhtëm:

 • fluturimi brenda BE-së dhe i operuar nga një linjë ajrore e BE-së ose e jashtme e BE-së
 • fluturimi që mbërrin në BE nga jashtë BE-së dhe është operuar nga një linjë ajrore e BE-së
 • fluturimi që niset nga BE për në një vend jashtë BE-së i operuar nga një linjë ajrore e BE-së ose e jashtme e BE-së

dhe

 • nëse pasagjeri nuk ka marrë tashmë përfitime (kompensim, ri-drejtim, ndihmë nga linja ajrore) për problemet e lidhura me fluturimin për këtë udhëtim nën ligjin përkatës të një vendi jashtë BE-së.

Rregullat e BE-së gjithashtu aplikohen për fluturime në dhe nga Islanda, Norvegjia dhe Zvicra.

Udhëtimi nga Mbretëria e Bashkuar në një vend të BE-së

Nga 1 janari 2021, rregullat e BE-së për të drejtat e pasagjerëve ajrorë nuk aplikohen për raste të vonesave të fluturimeve nga Mbretëria e Bashkuar në BE nëse fluturimi është operuar nga një linjë ajrore e MB-së ose e jashtme e BE-së, edhe nëse fluturimi është rezervuar para kësaj date.

Rregullat e BE-së vazhdojnë të aplikohen nga 1 janari 2021 nëse fluturimi nga Mbretëria e Bashkuar në BE është operuar nga një linjë ajrore e BE-së, përveç nëse pasagjeri ka marrë tashmë kompensim për vonesat e linjës ajrore ose përfitime të tjera nën ligjin e MB-së.

Megjithatë, rregullat e MB-së për të drejtat e pasagjerëve ajrorë (MB 261) janë për shumicën e ngjashme me BE 261 dhe aplikohen:

 • për pasagjerët që dalin nga një aeroport në MB
 • për pasagjerët që dalin nga jashtë MB-së në një aeroport të vendosur në:
  • MB nëse linja ajrore operuese është ose një linjë ajrore e BE-së / EEA ose një linjë ajrore e MB-së
  • BE / EEA nëse linja ajrore operuese është një linjë ajrore e MB-së.

Një nga dallimet kryesore është zëvendësimi i vlerës Euro të kompensimit me shumën Sterling.

Të drejtat e pasagjerëve në rast të vonesës së fluturimit

Vonesa e fluturimit mund të ndodhë në nisje dhe / ose në mbërritje. Zgjerimi i të drejtave të pasagjerit ndryshon në varësi të kohës së vonesës dhe llojit.

Vonesë në nisje

Për fluturimet e vonuara në nisje, pasagjerët kanë të drejtë për ndihmë, rimbursim dhe një fluturim kthimi, në varësi të kohës së vonesës dhe distancës së fluturimit.

Më shumë se 2 orë Më shumë se 3 orë Më shumë se 4 orë Më shumë se 5 orë Distanca
A A A R/F 1500 km dhe më pak
A A R/F Të gjitha fluturimet brenda BE-së më të gjata se 1500 km dhe të gjitha fluturimet mes 1500 dhe 3500 km
A R/F Të gjitha fluturimet tjera

A ndihmë, R/F rimbursim dhe një fluturim kthimi

Nëse fluturimi vonohet së paku 5 orë në nisje, linja ajrore duhet të rimbursë biletën dhe, nëse një pasagjer ka një fluturim lidhës, ofroj një kthim në aeroportin e nisjes në momentin më të hershëm.

Vonesë në mbërritje

Një vonesë e më shumë se 3 orë në mbërritje në destinacionin final i jep të drejtë pasagjerëve për kompensim, përveç nëse vonesa është për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme.

Ndihma

Pasagjerët e fluturimeve të vonuara kanë të drejtë gjithashtu për ndihmë falas në aeroport, e cila mund të përfshijë, në varësi të gjatësisë së vonesës dhe distancës së fluturimit:

 • Fresh
 • Ushqim
 • Akomodim (nëse një pasagjer është ri-rezervuar për të udhëtuar në ditën tjetër)
 • Transport në akomodim tuaj dhe kthimi në aeroport
 • 2 thirrje telefonike, teleks, mesazhe fax ose email

Nëse ndihma nuk ofrohet dhe pasagjeri ka paguar vetë për ushqimin dhe freskëtirat e tyre, linja ajrore duhet të kompensojë shpenzimet e nevojshme dhe të përshtatshme. Është e rëndësishme për pasagjerin të mbajë të gjitha faturat për këtë qëllim.

Kompensimi i linjës ajrore. Vonesa e fluturimit

Kur një pasagjer arrin në destinacionin e tyre final me një vonesë prej 3 orë ose më shumë, ata kanë të drejtë për kompensim. Shuma e kompensimit varet nga distanca e fluturimit:

Shuma në EUR Distanca Koha e vonesës
250 1 500 km ose më pak Më shumë se 3 orë
300 Më shumë se 3500 km Nga 3 deri në 4 orë
400 Më shumë se 1500 km brenda BE-së dhe të gjitha fluturimet tjera midis 1500 dhe 3500 km Më shumë se 3 orë
600 Më shumë se 3500 km Më shumë se 4 orë

Afati për të kërkuar kompensimin për vonesën e fluturimit të vonuar varet nga linja ajrore dhe zakonisht është 3-6 vjet pas datës së fluturimit.

Kur kompensimi zvogëlohet ose nuk paguhet?

Nëse linja ajrore ka ofruar një pasagjeri një ri-drejtim dhe ata kanë arritur në destinacionin final me një vonesë prej 2, 3, ose 4 orë, kompensimi mund të zvogëlohet me 50%.

Kompensimi nuk është i detyrueshëm nëse linja ajrore provon që vonesa është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme që nuk mund të ishin shmangur. Shembuj të këtyre ngjarjeve janë:

 • vendimet e menaxhimit të trafikut ajror
 • pamjaftueshmëria politike
 • kushtet e këqija atmosferike
 • rreziqet e sigurisë
 • greva të jashtme përveç një linje ajrore

Megjithatë, nëse linja ajrore deklaron se fluturimi u vonua për shkak të motit të keq, por fluturimet e tjera në të njëjtën kohë u nisën, është më mirë të kontrolloni dy herë. Kjo mund të bëhet lehtësisht duke përdorur kalkulatorin tonë të kompensimit.

Kalkulatori i Kompensimit

Kompensimi për Vonesën e Fluturimit sipas Ligjit Kanadez

Kompensimi për vonesën e fluturimit në Kanada aplikohet për të gjitha fluturimet në, nga, dhe brenda Kanadës. Linjat ajrore janë të detyruara të informojnë pasagjerët për arsyet e vonesës, kompensimin dhe standardet e trajtimit. Nëse njoftimi i vonesës është nën 12 orë para nisjes, trajtimi standard është i siguruar. Për vonesa mbi 3 orë, pasagjerët mund të marrin udhëtim alternativ ose rimbursim. Nëse informohet brenda 14 ditësh pas vonesës, kompensimi minimal varion nga $125 deri në $1,000 CAD, në bazë të gjatësisë së vonesës dhe madhësisë së linjës ajrore.

FAQ

Sa kohë duhet të vonohet një fluturim për të kualifikuar për kompensim?

Për fluturimet që mbulohen nga legjislacioni i BE-së dhe Kanadez, pasagjerët kanë të drejtë për kompensim nëse fluturimi vonohet për një minimum prej 3 orësh.

Cilë është shuma e kompensimit për një vonesë të fluturimit?

Shuma e kompensimit ndryshon në bazë të faktorëve si gjatësia e vonesës, distanca e fluturimit dhe legjislacioni i aplikueshëm. Ajo mund të ndryshojë nga €250 deri në rreth €670 (ekuivalente me 1000 CAD).

Vonesë e fluturimit. Si mund të kërkoj kompensim?

Kërkesa për vonesa të fluturimit me Compensair është e thjeshtë. Thjesht plotësoni një formular online të shkurtër, ngarkoni dokumentet e nevojshme dhe monitoroni email-et / profilet për përditësime të aplikacionit. Mund të paraqisni një aplikacion pa kosto, pagesa për shërbimin e Compensair është e detyrueshme vetëm kur pasagjeri merr kompensimin.

Kontrolloni kompensimin tuaj në qoftë se keni përjetuar një vonesë të fluturimit:

 

Kalkulatori i Kompensimit

 

Dërgoni aplikimin tuaj në 2 minuta për të marrë kompensimin tuaj
Dërgoni aplikimin tuaj